Veri Güvenliği

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Amaç ve Kapsam

Yuna Makina, çalışanlarını bilgi güvenliği konusunda bilgilendirmeyi, kendi içerisinde oluşturulan ya da müşterileri üzerinden erişme açılan tüm dijital ve fiziki bilgi varlıklarını korumayı ve olası güvenlik tehditlerine karşı önleyici faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda; müşteri bilgileri, şirket içi veriler, personel ve iş akışı vb. hassas bilgilerin güvenliğini sağlamak adına aşağıdaki bilgi güvenliği politikası adımları belirlenmiştir.

Bilgi Güvenliği Sorumluluğu

 1. Yönetim Taahhüdü: Yuna Makina yönetimi, bilgi güvenliği konusunda müşteri söz konusu politikayı taahhüt ederek, uygulanmasını denetler. Firma yönetimi bilgi güvenliği standartlarını belirleyerek firma genelinde bilinçlendirme ve eğitim programları düzenler.
 2. Bilgi Varlıklarının Korunması: Yuna Makina’nın tüm çalışanları, firma bilgi varlıklarının kendi departmanlarını ilgilendiren alanlarda ortak koruma sorumluluğuna dahil olduklarını kabul ederler. Bu bağlamda bilgi varlıkları, fiziksel, dijital veya yazılım ortamlarında olsun, güvenlik politikalarına uygun bir şekilde saklanmalı ve işlenmelidir.
 3. Eğitim ve Farkındalık: Yuna Makina’nın tüm çalışanları, bilgi güvenliği konusunda düzenli eğitimlere tabi tutulur ve bu politikaya uygun davranışlar konusunda bilinçlendirilir. Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için periyodik eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlenir.

Bilgi Güvenliği Standartları

 1. Veri Erişim ve Kontrol: Şirket içi bilgilere erişim, yetki ve gereksinimlere dayalı olarak kontrol edilir. Sadece yetkilendirilmiş personel, belirlenmiş süreçlere uygun olarak verilere ulaşabilir.
 2. Şifreleme ve Veri Koruma: Hassas veriler, uygun şifreleme teknikleri kullanılarak korunur. Veri depolama ve transfer süreçlerinde güvenliği sağlamak için gereken önlemler alınır.
 3. Yedekleme ve Kurtarma Planları: Önemli verilerin düzenli yedeklemesi yapılır ve kurtarma planları oluşturulur. Acil durumlarda veri kaybını en aza indirmek için gerekli adımlar atılır.
 4. Ortak Sorumluluk ve Bilgilendirme: Şirket çalışanları ve yöneticileri olası risk ve açıkların tespiti halinde şirket içi gerekli mercilere bilgilendirme yapar.
 5. Önleyici Faaliyetler: Çalışanlar, müşteriler ve Yuna Makina bilgi güvenliğine riske edecek faaliyetlerden kaçınmalıdır.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME METNİ

Yuna Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Yuna”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Yuna tarafından sağlanmakta olan ticari faaliyetlerin yürütülmesi, bu faaliyetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Yuna’nın faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Durumun gereklerine göre özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Yuna tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • İşyerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • https://yunamakina.com/tr/ sitesine gönderdiğiniz veya girdiğiniz kişisel verileriniz.
 • Yuna’ya başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Yuna çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, Yuna’ya ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Yuna tarafından Milli Savunma Bakanlığı ve benzeri Bakanlıklar ile bunlara bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil ticari faaliyetlerimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Yuna’nın faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Yuna’nın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

 1. Veri Güvenliği

Yuna, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 1. Şikâyet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, buraya tıklayarak indirebileceğiniz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) Çınarköy Mahallesi, 5009. Sok. No:5V/1 Kemalpaşa/İZMİR adresine kargo yoluyla ve ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) info@yunamakina.com adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya,
 • (iv) Yuna’ya hitaben yazdığınız “word veya pdf” formatındaki bir dosyayı güvenli elektronik imza ile imzalayarak info@yunamakina.com ‘a yazarak iletebilirsiniz.

Goto Top